PH&HS nói gì?

NGUYỄN BỈNH KHIÊM - Cuộc đời và Sự nghiệp

NGUYỄN BỈNH KHIÊM (Chữ Hán: 阮秉謙; 1491–1585), tên huý là Văn Đạt (文達)1, tên tự là Hanh Phủ (亨甫), hiệu là Bạch Vân cư sĩ (白雲庵居士)2, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử (雪江夫子), là một trong ...