Giới thiệu giáo viên
Thầy Hiệu trưởng
Ảnh 1 Lễ Tổng kết
Trước cổng trường
Lễ Tổng kết
Ảnh Họ tên Chức danh - Nhiệm vụ Thông tin
Đặng Thị Kim Dân Đặng Thị Kim Dân Cấp dưỡng Chi tiết
Vũ Bá Thông Vũ Bá Thông Bảo vệ Chi tiết
Lý Thị Nương Lý Thị Nương Căn tin Chi tiết
Lê Gia Linh Lê Gia Linh Bảo trì cơ sở vật chất Chi tiết
Đỗ Thị Tân Đỗ Thị Tân Tạp vụ Chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hồng Nguyễn Thị Thu Hồng Tạp vụ Chi tiết
Phạm Thị Loan Phạm Thị Loan Tạp vụ Chi tiết
Phạm Thị Y Phạm Thị Y Giặt ủi Chi tiết
Hồ Thị Chắn Hồ Thị Chắn Giặt ủi Chi tiết
Lâm Thị Mộng Vân Lâm Thị Mộng Vân Giặt ủi Chi tiết