Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Thông tin tuyển sinh > Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNHCHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 244 /KTKĐCLGD V/v: Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học,cao đẳng năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;- Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã banhành Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thôngtư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch BộTài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dựtuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hiệu lực thi hànhcủa Thông tư này được quy định tại khoản 1, Điều 2 như sau: “Thông tư này có hiệu lựcthi hành từ ngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013”.

Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2013, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí dự thi từngày 11/3/2013 và kết thúc vào 17h00 ngày 19/4/2013. Để tạo điều kiện thuận lợi choviệc thu, nộp lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định của Thông tư đã ban hành, Cục Khảothí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học,học viện; các trường đại học, cao đẳng tổ chức thu, nộp lệ phí tuyển sinh như sau:

1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định tạiThông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liêntịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mức trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đàotạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐTngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh được quy định tại hai Thông tư nêu trên, cácđại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng trực tiếp tổ chức thu trong ngày thí sinhlàm thủ tục dự thi tại trường.

4. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm chuyển choBộ Giáo dục và Đào tạo và sở giáo dục và đào tạo phần chênh lệch mức trích nộp cho BộGiáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo được quy định tại hai Thông tư.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Nghĩa

 

Bài khác