Từ khóa
Từ khóa: chi tieu tuyen sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2013 – 2014

Thông báo tuyển sinh năm học 2013 – 2014

Trường THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Năm học 2013 - 2014, tổng chỉ tiêu tuyển lớp 10 của 107 trường THPT công lập hệ không chuyên là 49.388 học sinh. Chỉ tiêu của 6 trường công lập tự chủ tài chính là 1.722 học sinh.